Category: ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์  1  ชุด ขายแบบชุดละ 1,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  12 พ.ย.56  ยื่นซองวันที่  18 พ.ย.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่    ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โทร.0-4355-6003  


จังหวัดพิษณุโลก เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

จังหวัดพิษณุโลก เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ   จังหวัดพิษณุโลก เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  1  รายการ (รถตรวจการณ์) จำนวน  1  คัน  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  11 พ.ย.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   งานพัสดุทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร.0-5527-0300  ต่อ 34302         เปิดซองวันที่  12 พ.ย.56  เวลา  10.00 น.    


ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เรียกสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 29 นิ้ว 21 เครื่อง

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เรียกสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 29 นิ้ว 21 เครื่อง  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เรียกสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี ขนาด 29  นิ้ว  21  เครื่อง พร้อมขาแขวน  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่  11 พ.ย.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0-2577-1805 , 0-2577-1989         เปิดซองวันที่  14 พ.ย.56  เวลา  10.00 น.    


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  เรียกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา พร้อมรางระบายน้ำ รั้วและห้องน้ำ ขายแบบชุดละ 2,500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  11 พ.ย.56  ยื่นซองวันที่  21 พ.ย.56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่   ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  โทร.0-3487-8113 -5  


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   (กฟผ.)  เรียกประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดว้อ Junction  Box , LCUS , AC&DC  Board  สำหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ  Cogeneration    ขายแบบชุดละ 500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ 12 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 18 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ แผนกซื้องานวิศวกรรมระบบส่ง  (ห้อง 1202/2  ชั้น 12  อาคาร ท.101)  กองจัดหาต่างประเทศสายงานพัฒนาระบบส่ง  ฝ่ายพัสดุและจัดหาต่างประเทศ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จังหวัดนนทบุรี  โทร. 02-4360241  


มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)  เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  คือ เครื่องลดอนุภาคของเหลว  จำนวน 1 เครื่อง   ขอเอกสารถึงวันที่ 22 พ.ย. 56  และยื่นซองวันที่ 4 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ หน่วยพัสดุ  ชั้น 1 สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม  โทร. 02-8002380 ต่อ 101,102  


จังหวัดตะกั่วป่า เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม

จังหวัดตะกั่วป่า เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม   จังหวัดตะกั่วป่า  เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม  จำนวน 12  หน่วย  พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า   ขายแบบชุดละ 3,000 บาท  ขอเอกสารถึงวันที่ 21 พ.ย. 56  และยื่นซองวันที่ 4 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดไดที่  กลุ่มงานคลัง  ศาลจังหวัดตะกั่วป่า  โทร. 076-421659  ต่อ 108         เปิดซองวันที่ 12 ธ.ค. 56  ในเวลา 10.00 น.  


จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า

จังหวัดจันทบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า   จังหวัดจันทบุรี  เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เพื่อใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า  คือ เครื่องปั่น  Hematocrit,30  Capillary-tube)  จำนวน 3 เครื่อง  ขอเอกสารและยื่นซองถึงวันที่ 19  พ.ย. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  โรงพยาบาลพระปกเกล้า  โทร. 039-324975-84  ต่อ 1630-1636           เปิดซองวันที่  20  พ.ย. 56  ในเวลา  10.30 น.