ขั้นตอนการใช้บริการ

  1. ทางหน่วยงานส่งรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ ของหน่วยงาน และผู้ประสานงานมาที่ Email : info@webservice.co.th

  2. ทางบริษัท จัดส่งใบเสนอราคา พร้อมเอกสารของบริษัท ไปทาง Email ให้กับทางผู้ประสานงานของหน่วยงาน

  3. ผู้ติดต่อจัดส่งข้อมูลของหน่วยงาน รูปภาพ และอื่น ๆ ที่ต้องการให้ทางบริษัทนำขึ้นเว็บไซต์ให้ โดยเขียนลงแผ่น ดีวีดี แล้วจัดส่งมาให้ทางบริษัทตามที่อยู่ ทางไปรษณีย์

  4. ทางบริษัท ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบให้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการทำโดยประมาณ 2-4 สัปดาห์

  5. ทางหน่วยงานส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ฎีกา) มาให้ทางบริษัททางไปรษณีย์ เพื่อดำเนินการเซ็นในส่วนของผู้รับจ้าง และทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวกลับไปยังหน่วยงานพร้อมใบเสร็จรับเงิน (กรณีส่งเช็คแนบมาพร้อมสัญญา)

  6. ทางบริษัท จัดส่งใบส่งของ และใบเสร็จรับเงิน เพื่อติดต่อขอรับเช็ค และให้ทาง อบต จัดส่งเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ตามที่แจ้งไว้

  7. ทางบริษัทจะดูแลเว็บไซต์ของท่านตลอดอายุการใช้งาน 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  8. หากต้องการต่ออายุในปีถัดไป จะคิดค่าบริการแค่ค่าโดเมนและค่าพื้นที่ (Hosting)  ซึ่งเบื้องต้นทางบริษัทจะให้พื้นที่ในการใช้งานไม่จำกัด พร้อมโดเมน .go.th ซึ่งมีค่าบริการ ปีละ  6,000 บาท