สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14  เรียกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 รายการ  ขอเอกสารถึงวันที่ 6 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่ 20 ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดไดที่ งานพัสดุ  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14   โทร. 075-345674
..