ปภ.ระบุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนและออกแบบ

ปภ.ระบุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนและออกแบบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระบุ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนและออกแบบ นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลกำหนดให้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้ ”โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” ทางจังหวัดฯ ได้แจ้งให้ทุกอำเภอที่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการต่างๆ ตามแผนงานหลัก เข้าร่วม โดยมี 3 โครงการที่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย การจัดทำผังการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจหลัก พื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน นอกจากนี้ ยังมีแผนงานหลัก ขุดคลองสายใหม่ช่วงคอขวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากอำเภอบางบาล ถึงอำเภอบางไทร ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร สามารถรองรับอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสุดท้ายคือคลองผันน้ำด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถผันน้ำหลากลงสู่อ่าวไทยได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที “เบื้องต้น ทางจังหวัดฯ ได้ให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นายอำเภอ ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของประโยชน์ที่จังหวัดฯ จะได้รับ รวมถึง […]

จ.นครสวรรค์ เตรียมเปิดเวทีเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

จ.นครสวรรค์ เตรียมเปิดเวทีเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง จังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเปิดเวทีเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืนโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในประเด็นการจัดการลุ่มน้ำที่ยั่งยืน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อออกแบบการมีส่วนร่วม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ การจัดการลุ่มน้ำ ซึ่งมี นายปราโมทย์ ไม้กลัด อธิบดีกรมชลประทาน นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากหลายมหาวิทยาร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น ซึ่งประเด็น เป็นเรื่องของบทบาท ภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ำและเวทีประชาพิจารณ์ ภาคเหนือตอนล่าง ปิง วัง ยม น่าน และลุ่มเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการ จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินรวมกันถึง 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งศาลปกครองสั่งให้ดำเนินการรับฟังความเห็นตามมาตรา 57 วรรค 2 และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 67 วรรค 2 รัฐบาล จึงเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็นและประเมินผลกระทบว่าจะทำอย่างไร จึงจะได้รับรู้ความเห็นของประชาชนที่แท้จริง โดยมีการเปิดเวทีแรกที่ จังหวัดลำพูน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จะเปิดเวทีในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 […]

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่อปท.พื้นที่ จ.ขอนแก่น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำบาดาลแก่อปท.พื้นที่ จ.ขอนแก่น วันนี้ ( 15 ตุลาคม 2556) นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วงที่ 1 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่นโดยมี ผู้แทนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กว่า 60 คนเข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในแผนภารกิจด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กลุ่มภารกิจด้านน้ำบาดาล ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ภารกิจ ได้แก่ 1) การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 2) การพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเดิม 3) การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก 4) การเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และ 5) การอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล และมอบอำนาจการอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้วางแผนเตรียมการและเร่งดำเนินการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 5 ด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ กำกับ […]

กรมอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับภาคประชาชนทอดผ้าป่าสร้างบ้านโลมาอิระวดีที่พัทลุง

กรมอุทยานแห่งชาติฯร่วมกับภาคประชาชนทอดผ้าป่าสร้างบ้านโลมาอิระวดีที่พัทลุง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่านายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประสานงานกับจังหวัดพัทลุงและสงขลา กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์โลมาอิระวดีพัทลุงและสงขลา จัดทำแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีที่ยังเหลือให้ยังคงอยู่อย่างปลอดภัยและเพิ่มจำนวนประชากรให้มากขึ้น ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เตรียมจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน เพื่อสร้างหน่วยพิทักษ์ป่าและจัดหาเรื่อยนต์เร็วไว้ตรวจเฝ้าระวังเพิ่มเติม ปรับปรุงแหล่งอาศัยและหากินของนกน้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยโลมาอิระวดีอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โลมาอิระวดีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำ พบอาศัยอยู่ใน 5 พื้นที่สำคัญของโลก คือ ประเทศเมียนม่าร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และแม่น้ำโขง สำหรับโลมาอิระวดีของประเทศไทย มีเหลืออยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ประมาณ 200 ตัว แต่มีกลุ่มประชากรโลมาอิระวดีเพียงกลุ่มเดียว ที่เข้ามาอาศัยหากินในแหล่งน้ำจืดบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง จังหวัดพัทลุงและสงขลา ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 80 ตัว ซึ่งในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาโลมาอิระวดีที่หากินในแหล่งน้ำจืดของทะเลหลวงนี้ได้ตายลงและทำให้มีจำนวนลดลงอย่างมากเนื่องจากโลมาติดอวนจับปลาบึกของชาวประมงตาย ทำให้ปี 2556 เหลือประชากรโลมาอิระวดีที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง เพียง 15-20 ตัว เท่านั้น นายธีรภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ […]

รายงานสายไอที การใช้น้ำของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน

รายงานสายไอที การใช้น้ำของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยในอดีตได้มุ่งเน้นการใช้น้ำในภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทั้งระบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ จึงได้มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านการเกษตร ด้านพลังงาน และความมั่นคงทางด้านอาหรโดยเน้นให้ประชาชนในประเทศมีส่วนร่วม ติดตามได้จากรายงาน การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน นอกจากจะมุ่งเน้นเพียงทรัพยากรภายในประเทศแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อเข้าสู่การใช้ทรัพยากรร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร การผลิตพลังงาน การจัดการภัยพิบัติ การระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ และมาตรการบรรเทาอุทกภัย ร่วมกันด้วย นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกันภายในภูมิภาคในขณะนี้คือ ให้แต่ละประเทศที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านในประเทศของตนเองจัดทำแผน เพื่อเสนอแนวทางให้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำแผนในส่วนของการรับมือและบรรเทาอุทกภัย โดยใช้บทเรียนอุทกภัยในปี พ.ศ.2554 เป็นแม่แบบ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมด และปัญหาการใช้น้ำของแต่ละประเทศเข้าสู่การประชุม ระดับรัฐมนตรีในการลดความเสียงจากภัยพิบัติ ในปี พ.ศ.2557 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้จัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักด้านการบริหารจัดการน้ำของเยาวชนไทยเข้าสู่อาเซียน ( The ASEAN Water Dialogue Conference 2013 : AWDC 2013 […]

1 2 3 27