ผู้ว่าฯ นครราชสีมา มอบนโยบาย นายก อปท. เน้นการปรามปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา มอบนโยบาย นายก อปท. เน้นการปรามปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบนโยบาย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการปรามปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหายาเสพติดในพื้นที่ วันนี้ (15 ต.ค. 56) เวลา 10.00 น. ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายในการบริการงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเข้ารับนโยบาย กว่า 500 คน ทั้งนี้ การมอบนโยบายในการบริหารงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด อาทิ นโยบายการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย นโยบายเร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ปรามปราบผู้มีอิทธิพล อบายมุข และสิ่งยั่วยุเยาวชน นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง นโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้สื่อข่าว : กษิดิศ บวกขุนทด หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา […]

รายการ “สายใยสังคม” ตอนที่ 249 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย

รายการ “สายใยสังคม” ตอนที่ 249 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย รายการ “สายใยสังคม” รายการเพื่อการสื่อสารสาธารณะ ผลิตโดย ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ออกอากาศข่าวภาค 07.00 น.วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 ตอนที่ 249 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัยตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)เสนอ โดยยึดหลักแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 กำหนดแนวทางการให้ข่าวสาธารณะและการเตือนภัย ทั้งในภาวะปกติ และการเฝ้าระวัง เมื่อมีเหตุที่อาจนำไปสู่ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินด้านภัยที่เกี่ยวเนื่องจากน้ำ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.)กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งข่าวสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงทั่วไป เพื่อให้ประชาชนทราบ และการแจ้งเตือนภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยให้แจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งเครือข่ายหน่วยเผชิญเหตุรับทราบ สำหรับการยกเลิกเมื่อสถานการณ์ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ผู้รับผิดชอบประกาศยกเลิกสถานการณ์ และให้ จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น […]

กรรมการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเลือก “สมชัย-บุญส่ง-ประวิช" เป็น กกต. ขณะที่ กรรมการสรรหา ป.ป.ช. เลือก “ณรงค์ รัฐอมฤต” เป็น ป.ป.ช.

กรรมการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเลือก “สมชัย-บุญส่ง-ประวิช” เป็น กกต. ขณะที่ กรรมการสรรหา ป.ป.ช. เลือก “ณรงค์ รัฐอมฤต” เป็น ป.ป.ช. กรรมการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาเลือก “สมชัย-บุญส่ง-ประวิช” เป็น กกต. ขณะที่ กรรมการสรรหา ป.ป.ช. เลือก “ณรงค์ รัฐอมฤต” เป็น ป.ป.ช. การประชุมกรรมการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( ก.ก.ต.) ซึ่งมีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการสรรหาได้ลงคะแนนเลือก กกต.แบบเปิดเผย ผู้ได้รับเลือกต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด ผลปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) นายบุญส่ง น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 […]

รัฐบาลจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประเทศไทย แจกกระทรวง และทุกหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดึงนักลงทุนต่างประเทศ

รัฐบาลจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประเทศไทย แจกกระทรวง และทุกหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดึงนักลงทุนต่างประเทศ รัฐบาลจัดพิมพ์หนังสือคู่มือประเทศไทย แจกกระทรวง และทุกหน่วยงานของรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดึงนักลงทุนต่างประเทศ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจกหนังสือโมเดิร์น ไทยแลนด์ ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเทศไทย ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมดีไซน์ และการผลิตต่าง ๆ โดยได้ตั้งคณะทำงานภาพลักษณ์ประเทศไทย มอบหมายให้ บริษัท โมโนเคิลฯ เป็นผู้ผลิตขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเล่มนี้เป็นการผลิตครั้งแรกของฤดูใบไม้ร่วง Autumn 2015 และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ ไปศึกษา ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ใช้โลโก้เดียวกัน โดยมอบหมายให้นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดทำคู่มือเพื่อนำไปใช้ รวมทั้งอาจทำขึ้นระดับจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าในท้องถิ่น และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเนื้อหาของแต่ละจังหวัดมาผลิตเป็นเนื้อหาบรรจุในหนังสือ และในอนาคต หากมีงบประมาณเพิ่มเติมจะผลิตเป็นวีดีโอต่อไป ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเทศไทยในภาพกว้าง เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / […]

นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่

นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรี ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วม โดยนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ได้รายงานสถานการณ์น้ำให้ที่ประชุมรับทราบ โดยย้ำว่าขณะนี้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาหมดไปแล้ว แต่อาจมีน้ำเอ่อล้นจากน้ำทะเลหนุนสูง ขณะที่อิทธิพลพายุไต้ฝุ่นนารี ไม่น่าจะกระทบกับประเทศไทยมากนัก ยกเว้นพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอาจมีน้ำท่วมเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะเกิน 20-30 เซนติเมตร โดยแนวคันกั้นน้ำจากกระสอบทรายสามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม เป็นห่วงพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งปีนี้มีปริมาณฝนตกมากที่สุดในรอบ 50 ปี โดยมีปริมาณน้ำกว่า 4 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ง กบอ.ได้ระบายน้ำไปแล้ว 3 พันล้านลูกบาศก์เมตร ยังเหลือปริมาณน้ำค้างอยู่กว่า 800 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถระบายลงแม่น้ำบางปะกงได้ คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะระบายน้ำออกได้ทั้งหมด ดังนั้น กบอ. จะต้องเร่งระบายน้ำ ทำสะพานทางเดิน […]

1 2 3 113