กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรียกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เรียกประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวิทยุ   ขอเอกสารถึงวันที่ 9 ธ.ค. 56  และยื่นซองวันที่  23  ธ.ค. 56  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  ส่วนการคลัง ชั้น 4  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โทร. 02-2985622 และ 02-2788400-19  ต่อ 1555-1557 เปิดซองวันที่ 26 ธ.ค. 56  ในเวลา 10.00 น. ..