ขรก.รอลุ้น ครม.ถกจ่ายโบนัสให้ส่วนราชการ วงเงิน 3,745 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 24 กันยายน จะพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) โดยเสนอให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 1,400 ล้านบาท เพื่อจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 เพิ่มเติม จากที่จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อการนี้ไว้แล้วในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 2,000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ 2555 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่เหลือจ่ายประมาณ 345 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,745 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้ขออนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 เหลือจ่ายที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ไปตั้งจ่ายในงบบุคลากร เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ […]